Pitch deadline:

JongeHonden Algemene voorwaarden

Samenvatting:

 1. JongeHond ben je tot en met je 28e jaar;
 2. Stichting JongeHonden respecteert auteursrechten (zowel van derden als van de participerende JongeHond) en vraagt zowel de JongeHond als de Opdrachtgever dat ook te doen;
 3. Het auteursrecht van (unieke) Concepten blijft bij de JongeHond;
 4. De JongeHond verleent de Opdrachtgever toestemming om zijn Concept te gebruiken, mits de JongeHond daarbij betrokken wordt.
 5. De JongeHond verleent Stichting JongeHonden toestemming om zijn Concept op haar website te plaatsen.

Artikel 1: Definities

 1. Bestuur: het Bestuur van de Stichting;
 2. Concept: het door de JongeHond bedachte en gemaakte werk (zoals tekst, schetsen, beelden, geluiden, etc) ten behoeve van de Pitch;
 3. JongeHond(en): de creatief of het creatieve team die ten behoeve van de Pitch een Concept bedenkt;
 4. Opdrachtgever: het bedrijf dat de Pitch aanbiedt;
 5. Pitch: de door het Bestuur of de Opdrachtgever uitgeschreven wedstrijd waaraan Jonge Honden deelnemen en strijden om een plaats in de bus naar het reclamefestival in Cannes;
 6. Stichting: de Stichting JongeHonden, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 41215805.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Stichting en de Opdrachtgever met betrekking tot de Pitch, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op deelname door de JongeHond aan door de Stichting georganiseerde Pitches, voor zover van deze voorwaarden niet in de Pitch is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 7. Indien het Bestuur niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Bestuur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Intellectuele eigendom

 1. De JongeHond dient zelf de bedenker van het Concept te zijn. De JongeHond zal bij het maken van het Concept de auteursrechten van derden altijd respecteren. De JongeHond mag geen werk van derden openbaar maken of verveelvoudigen in strijd met het auteursrecht van derden. In geval van een inbreuk door de JongeHond op het auteursrecht van derden, is de JongeHond alleen volledig aansprakelijk voor de schade.
 2. Het auteursrecht ten aanzien van het Concept komt toe aan de JongeHond. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen JongeHond en Opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, blijven deze rechten bij de JongeHond.
 3. De JongeHond verleent door zijn deelname aan de Pitch toestemming aan de Stichting om zijn Concept openbaar te maken en te verveelvoudigen. Daarbij kan gedacht worden aan plaatsing van het Concept op de website www.jongehonden.nl.
 4. De JongeHond verleent door zijn deelname aan de Pitch toestemming aan de Opdrachtgever om het Concept van de JongeHond openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 5. Indien Opdrachtgever een Concept wil gebruiken (uitwerken en/of bewerken) dient hij de JongeHond die het Concept heeft ingezonden bij de uitwerking te betrekken. Eventuele credits die de JongeHond toekomen, dienen door Opdrachtgever te worden vermeld, tenzij in overleg met de JongeHond anders wordt afgesproken.

Artikel 4: Deelname en pitch

 1. JongeHonden zijn niet ouder dan 28 jaar.
 2. Een JongeHond mag meerdere Concepten inzenden ten behoeve van de Pitch.
 3. De Stichting mag aangeleverde Concepten weigeren indien deze niet voldoen aan de goede smaak en het fatsoen en/of niet binnen de voorwaarden van de Pitch vallen.
 4. Over de uitslag van de Pitch kan niet met de Stichting worden gecorrespondeerd.
 5. De beste inzendingen van de Pitch (de winnaars) worden bepaald door een jury, bestaande uit een of meerdere vertegenwoordigers van de Opdrachtgever en wisselende creatieve professionals.
 6. De JongeHond(en) met de beste inzending(en) wint/winnen een niet overdraagbare plaats in de bus naar het reclamefestival in Cannes.
 7. Als achteraf blijkt dat de beste inzending is gemaakt door één of meerdere personen ouder dan 28 jaar, dan ontvangt die persoon geen plaats in de bus naar Cannes.
 8. Het Bestuur kan besluiten om (overgebleven) plaatsen in de bus te geven aan een JongeHond, niet zijnde de winnaar.

Artikel 5: Gebruik website www.jongehonden.nl

 1. De JongeHond mag de website uitsluitend voor JongeHonden-doeleinden gebruiken;
 2. De JongeHond mag de inhoud van de website niet kopiëren voor zijn eigen gewin;
 3. De JongeHond dient zijn mede-Jongehond met respect te behandelen en Concepten van anderen niet af te kraken;
 4. De JongeHond mag geen materiaal in strijd met de goede zeden en openbare orde uploaden of werk uploaden voor doeleinden die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

Artikel 6: Account en privacy

 1. De JongeHond dient een account aan te maken op de website www.jongehonden.nl alvorens hij een Concept kan uploaden.
 2. De persoonlijke gegevens van de JongeHond worden door de Stichting verwerkt op de wijze zoals omschreven in de JongeHonden Privacy Policy.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Stichting

 1. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:
  1. het uitgaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  2. fouten of gebreken in verstrekte informatie, weergegeven op haar website;
  3. de inhoud van de Pitch;
  4. de inhoud van het Concept;
  5. de beoordeling van het Concept;
 2. De opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Bestuur.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Stichting, en de deelname van de JongeHond aan de Pitch, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 9: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De Stichting behoudt te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever dan wel JongeHond.

friends

 • DDB Unlimited logo
 • Made For Digital logo
 • The Boardroom logo
 • dept logo
 • Dorst & Lesser logo
 • Qontentmatters logo
 • Artbox logo
 • 51 North logo
 • SuperHeroes logo
 • Born05 logo
 • TBWA logo
 • 180Kingsday logo
 • MediaMonks logo
 • Dawn logo
 • Ogilvy logo
 • Fitzroy logo
 • Boomerang Agency logo
 • VIRTUE (the creative agency by VICE) logo
 • Roorda logo
 • Capitola logo
 • Sunshine and sausages logo
 • Alfred logo
 • ARA logo
 • Wolfstreet logo
 • Eigen Fabrikaat logo
 • Lemon Scented Tea logo
 • Mensch logo
 • &samhoud media logo
 • L'eau logo
 • Energize logo
 • Today is Canday logo
 • Joe Public logo
 • Sizzer logo
 • Unbranded logo
 • Isobar logo
 • Leo Q logo
 • The Odd Shop logo